Polityka Prywatności

Polska

Spis treści:
1. Polityka prywatności
2. Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności przeznaczona jest dla Użytkowników strony internetowej https://www.baltix.se/ oraz klientów, kandydatów i pracowników firmy Baltix.se Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-321), przy ulicy Podolskiej 12/1. Polityka prywatności reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych.

I. Administrator danych osobowych oraz Inspektor Ochrony Danych.
Administratorem danych osobowych jest Baltix.se Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-321), przy ulicy Podolskiej 12/1, e-mail: info@baltix.se. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.baltix@dpag.pl.

II. Zakres zbieranych danych.
Za pośrednictwem strony internetowej Administratora mogą zostać przekazane takie dane osobowe jak: imię, nazwisko, adres e-mail oraz inne dane dobrowolnie podane w formularzu kontaktowym.

III. Źródło danych.
Dane osobowe zostają przekazane Administratorowi przez Użytkownika strony internetowej – dane osobowe zebrane od osoby, której dane dotyczą.

IV. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 1. udziału w rekrutacji na podstawie art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) dalej „RODO”), w zakresie danych zbieranych zgodnie z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy oraz na podstawie zgody w zakresie pozostałych danych osobowych podanych dobrowolnie podczas rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 2. zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. dochodzenia roszczeń, obrony przed tymi roszczeniami związanymi z zawartą umową co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze za co uznać można realizacja faktur, prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 5. przesyłania materiałów marketingowych oraz ofert handlowych na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 6. obsługi przesyłanych zapytań poprzez formularz kontaktowy co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

V. Prawo do wycofania zgody.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

VI. Obowiązek lub dobrowolność podania danych
Podanie danych przez jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z otrzymywania ofert handlowych czy uzyskania odpowiedzi na zapytanie z formularza kontaktowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Katalog danych zbieranych w ramach zatrudnienia o pracę regulowany jest Kodeksem Pracy.

VII. Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych

 1. wgląd do danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
 2. sprostowanie lub poprawienie danych (art. 16 RODO);
 3. usunięcie danych (art. 17 RODO);
 4. ograniczenie przetwarzania (18 RODO);
 5. wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w związku z nieprawidłowościami w przetwarzaniu danych osobowych.

VIII. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych
Dane osobowe mogą być udostępniane lub powierzane podmiotom współpracującym z Administratorem, jeśli jest to niezbędne do realizacji zadań Administratora, tj. np. firmie informatycznej.

IX. Czas przechowywania danych
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

 1. realizacji umowy, następnie przez okres wskazany przez przepisy podatkowe i rachunkowe oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi;
 2. do czasu wycofania zgody bądź do upływu czasu na jaki została ona wyrażona. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach czas ten wynosi 24 miesiące;
 3. do czasu zakończenia obsługi przesłanego zapytania w ramach prowadzonego przez Administratora formularza kontaktowego;
 4. do czasu zakończenia prowadzenia rekrutacji na dane stanowisko.

X. Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

XI. Profilowanie
W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

2. KLAUZULA INFORMACYJNA – KANDYDAT DO PRACY

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Baltix.se Sp. z.o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolskiej 12/1 (81-321 Gdynia). Dane kontaktowe Administratora: info@baltix.se.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pani Anna Walosińska. W przypadku pytań związanych z prowadzonym monitoringiem zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.baltix@dpag.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe są zbierane dla potrzeb obecnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w zakresie danych zbieranych zgodnie z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy (w przypadku umów o pracę), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie danych podanych podczas procesu rekrutacji a zmierzające do zawarcia umowy oraz na podstawie zgody z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie pozostałych dobrowolnie podanych danych. W przypadku wyrażenia zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane w oparciu o przesłankę dobrowolnie wyrażonej zgody, przez osobę, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych
 • żądania sprostowania, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • żądania przeniesienia danych osobowych
 • cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacji. Dane osobowe przetwarzanie w oparciu o wyrażoną zgodę, będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacji bądź do momentu wycofania tej zgody. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres maksymalnie 24 miesięcy od momentu wyrażenia zgody bądź do czasu jej wycofania.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Katalog danych zbieranych w ramach zatrudnienia o pracę regulowany jest Kodeksem Pracy.

7. Pani/Pana dane mogą być udostępniane lub powierzane podmiotom współpracującym z Administratorem, jeśli jest to niezbędne do realizacji zadań Administratora, tj. np. firmie informatycznej.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnione do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.